PŘÍKLADY

Nemocnice

obrázek - nemocnice

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Výroba energie a akumulace

 • Kogenerace
 • Obnovitelné zdroje energie a akumulace
 • Lokální distribuční soustava/Komunitní energetika

  Měření a regulace

 • Regulace otopné soustavy
 • Energetický management
 • Chytré měření, senzory
 • Inovativní nástroje řízení budovy

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Jedná se o realizaci komplexního energeticky úsporného projektu poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Karlovarská krajská nemocnice, a.s. Nemocnice dosáhne v rámci desetileté smlouvy (počínaje rokem 2019) každý rok garantované úspory 8,5 milionu korun na výdajích za teplo, elektřinu, plyn a vodu. Celkově se náklady na vytápění mají snížit téměř o 33%, spotřeba elektřiny ze sítě klesne o 31% a spotřeba vody o 12%. Vedle technologických opatření projekt zlepší bezpečnost pacientů a zvýší komfort personálu. Nemocnice získá detailní přehled o energetickém fungování celého areálu a možnost jej optimálně nastavovat.

V projektu došlo k instalaci kogenerační jednotky (KGJ) o min. elektrickém výkonu 400 kW. Decentralizaci přípravy páry pro pavilon D a přechod záložního zdroje z parního na teplovodní. Realizaci nového záložního zdroje (plynové kotelny) a rekonstrukci plynovodní přípojky středotlakého plynu v pavilonu D z důvodu jejího dezolátního stavu. Rekonstrukci vaření na páře v centrální kuchyni, zrušení parní kuchyně a její náhrada jednotkami na zemní plyn. Postupná výměna varných kotlů, tj. bez odstávky kuchyně. Dále byla vyměněna svítidla na chodbách a schodištích. Výměna původní energeticky neefektivní VZT jednotky za nové zařízení dle současných standardů na energetickou účinnost zařízení. V rámci přípravy teplé vody osazení v suterénu akumulační nádrží na předehřev TV, výměna jednoho čerpadla TV. V neposlední řadě došlo také k úpravě distribučního topného rozvodu a parní regulaci topné vody. Otopná soustava byla osazena TRV a IRC.

V celém objektu dochází k hlídání spotřeby elektrické energie po jednotlivých pracovištích pomocí vhodného softwarového vybavení a měření odběru tepla v jednotlivých objektech. A samozřejmostí bylo také napojení na centrální dispečink - veškerá technologie výroby, distribuce a regulace tepelné energie vybavena nadřazeným automatizovaným řízením. V rámci opatření na vodě osazení spořiči vody u zařízení studené i teplé vody.

Projekt byl řešený metodou EPC, bez dotační podpory.

Investiční náklady: 65 878 tis. Kč bez DPH
instalace kogenerační jednotky: cca 17 300 tis. Kč
rekonstrukce kotelny: cca 15 500 tis. Kč

Školní budovy a komplexy

obrázek - školní budovy a komplexy

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Měření a regulace

 • Regulace otopné soustavy
 • Energetický management
 • Chytré měření, senzory
 • Inovativní nástroje řízení budovy

Modernizace kolejí a menz ČVUT

Projekt, který ročně uspoří nejznámější české technické univerzitě energie za téměř 22 milionů korun a 4 125 tun CO2. I přes komplikace způsobené pandemií se aktivity nezastavily a na největších českých kolejích byly na přelomu roku 2020/2021 dokončeny práce na zateplení, výměně oken, modernizaci vytápění, ohřevu teplé vody a vzduchotechniky. ČVUT tedy už od ledna sčítá ušetřené náklady na energii, jejichž výši má díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) garantovánu smluvně dodavatelem, kterým je společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO.

Koleje a menzy ČVUT jsou vůbec největšími v Česku a projekt na úsporu energie v hodnotě 232 milionů korun je investičně nejrozsáhlejším svého druhu u nás. Vzhledem k tomu, že jde v řadě případů o historicky cenné a památkově chráněné objekty, je nutné při rekonstrukci postupovat mimořádně citlivě.

Energeticky úsporný projekt zahrnuje Koleje Strahov, Hlávkovu kolej, Koleje Podolí, Masarykovu kolej, Sinkuleho kolej, Dejvickou kolej, Kolej Orlík a Kolej Bubeneč a Studentský dům. Vůbec nejstarším areálem je Hlávkova kolej, otevřená roku 1904 a postavená podle projektu Josefa Fanty, autora budov Hlavního nádraží v Praze nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zvýšení energetické účinnosti objektu si zde vyžádalo výměnu oken a dveří o celkové výměře 740 m². Koleje Strahov jsou zase s kapacitou přes 4 600 lůžek největším ubytovacím kampusem v Evropě.

EPC a koronakrize
"Projekty, jako ten na ČVUT, uvidíme v Česku čím dál častěji. Evropa zpřísňuje své klimatické cíle a zákazníci stále více přemýšlejí ekologicky. ČEZ ESCO je vlajkovou lodí ČEZ v oblasti zelené energetiky a pomáháme v ekologizaci firmám, obcím, krajům, školám nebo nemocnicím. ČVUT je důkazem toho, že s pečlivou přípravou lze kvalitně zvládnout i takto náročný projekt s desítkami budov. Právě univerzitní kampusy nebo například nemocnice jsou pro projekty EPC ideální. Zvláště v době pandemie COVID jsou projekty energetických úspor příhodným způsobem, jak nastartovat ekonomiku investicemi a zároveň šetřit veřejné finance" říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Realizovaná opatření
Klíčovou úsporu nákladů na energie přineslo 23 nových zdrojů tepla, téměř 17 000 moderních LED svítidel, ale i necelých 6 000 prvků (WC stop, perlátory a další), které šetří ročně 29 olympijských bazénů naplněných vodou. Součástí byla i řada stavebních úprav a samozřejmě zateplení.

„Nejobtížnější bylo skloubit požadavky památkové péče s nároky na energetickou úsporu budov, ale výsledek stojí za to. Spokojeni jsou uživatelé i památkáři,“ říká generální ředitel ENESA Milan Dorko. „Tam, kde to bylo možné, například u Hlávkovy koleje, byla provedena repase původních oken a vloženo dvojsklo. Část oken však bylo třeba nahradit replikou s dvojsklem, v barevnosti z roku 1904, s minimální tloušťkou izolačního dvojskla a původní zdobností závěsů, mosazných kliček a dalšího kování.“

Unikátní kombinace EPC a dotace
Téměř třetina z investice 220 milionů korun, konkrétně 67 mil. Kč, bude hrazena pomocí dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Dotace hradí stavební úpravy, které mají dlouhou dobu návratnosti, ale bez kterých by byl celkový přínos energetické modernizace menší. Žadatelé, kteří se zaváží modernizovat budovy metodou EPC, tedy s garantovanou a prokazatelnou úsporou energie, získají z OPŽP o 5 % dotace navíc.

Fotogalerie kolejí zde
Fotogalerii menz zde

EPC projekt v 9 areálech kolejí a menz ČVUT Praha

EKONOMICKÉ UKAZATELE
Investice do modernizace:
Garantované roční úspory energie: 22 mil. Kč, což je 26 % předchozí spotřeby
Délka trvání projektu:
Rok zahájení projektu:
ROČNÍ EKOLOGICKÝ PŘÍNOS
Úspora tepla: 23,5 TJ
Úspora elektřiny: 2,3 GWh
Úspora vody: 71 500 m3
TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU
Počet vyměněných svítidel: 16 838
Počet modernizovaných zdrojů tepla: 23 (8 850 kW)
Počet instalovaných šetřících prvků na vodě: 5 766
Objem vzduchu rekonstruované vzduchotechniky: 116 000 m3/hod

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Jde o inovativní řešení rekonstrukce budovy ze 70. let na energeticky nulovou budovu s využitím obnovitelných zdrojů, šetrných materiálů a systémem hospodaření s šedou vodou. Jedná se o první chytrou, udržitelnou a energeticky pozitivní revitalizace budovy školy v ČR.

Na budově bude zaveden automatický systém měření spotřeb. Vytápění, chlazení a ohřev teplé vody zajišťují tepelná čerpadla s 16 zemními vrty a doplňkový elektrokotel a chiller s využitím méně jak 4 %. Chlazení je téměř zcela řešeno pasivně, tzn. že stačí teplota kapaliny získané z vrtů bez aktivace kompresorového chlazení. Větrací vzduch je předehříván a předchlazován centrálně a následně pro konkrétní potřeby jednotlivých prostor je teplota ještě upravována v lokálních fancoilech.

Na budově bude inovativní obvodový plášť na bázi dřeva – Envilop. Dojde k výměně otvorových výplní, zateplení střech a zateplení podlahy na terénu. Bude provedeno inovativní stínění zelení, zelená střecha a řešení pobytové zahrady. Akumulace a retence dešťové vody na zalévání a akumulace a čištění šedé vody na splachování. Samozřejmostí je instalace fotovoltaických panelů s výkonem 147 kWp, celkem 445 kusů včetně baterie s kapacitou 140 kW/300 kWh. Budova bude mít SBToolCZ certifikace (zlatý).

Zásahy přinesou až 100 % úspor na teple, na nákladech to přinese zásadní úspory také. Za rok by se mělo vyrobit až 94 MWh nové energie a dojde ke snížení zátěže emisemi na 55 tun CO2 ročně (pokles o 72 %).

Investiční náklady: 250 000 tis. Kč
likvidace azbestu: cca 30 000 tis. Kč

Prakticky dochází k výstavbě zcela nové školní budovy o ploše 4 368 m2 pro 400 žáků. Projekt je financován kombinací prostředků z EU fondů (OP PPR) a prostředků Magistrátu hl. města Prahy.

Kultura a její budovy

obrázek - kultura a její budovy

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Měření a regulace

 • Regulace otopné soustavy
 • Energetický management
 • Chytré měření, senzory
 • Inovativní nástroje řízení budovy

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Nové osvětlení

Nový chladicí stroj TRANE 70 HE

Rudolfinum

Celá realizace projektu Galerie Rudolfinum ukazuje, kam se dnes dostaly firmy poskytující EPC službu (tzv. ESCO firmy) a jak profesionální servis dnes český trh nabízí. Ta jedna věc, se kterou je vedení České filharmonie dnes spokojeno nejvíce, zároveň představuje asi největší plus samotného EPC. Ve své podstatě se jedná o společný jmenovatel realizační ESCO firmy na jedné straně a majitele objektu na druhé straně, a tím je silná motivace maximalizovat úspory. Vedení Rudolfinu tak odpadla časově a energicky náročná potřeba kontrolovat práci ESCO firmy. Bylo vlastně bytostným zájmem firmy ENESA zajistit, aby kvalita práce byla na co nejlepší úrovni a aby dosáhla smluvně slíbených úspor energií, ke kterým se jako firma zavázala.

„Je nutné si uvědomit, že i toto je přirozenou součástí modernizace nakládání s energiemi a že lze citlivě přistoupit k rekonstrukcím v historické budově, a to ke spokojenosti všech. Ostatně důkazem je samotný projekt EPC v Rudolfinu. A i toto je naše mise, poskytnout náš odborný pohled na možnosti dosažení energetických úspor ve vaší budově,“ dodává ředitel NCEÚ Martin Boruta

Asi nejzásadnější změnou byla výměna chladících strojů, s tím že jeden nový stroj chladí, druhý slouží jako tepelné čerpadlo. To je obrovský rozdíl, protože chladící faktor byl u původního stroje kolem hodnoty 2,2, díky projektu EPC se chladící faktor zvýšil na hodnotu 5-6. Velkou výhodou je, že je možné budovu nejen chladit, ale také aktivně vytápět v letních měsících, kdy není topení spuštěno. Další změnou je zateplení skleněných stropů a zateplení půdy nad Dvořákovou síní, to je poměrně zásadní věc. Významnou změnu je také výměna osvětlení, především žárovek za LED technologii. Tyto změny jsou v celé budově vidět nejvíce.

Celková cena toho energeticky úsporného projektu byla něco přes 23 milionů korun, z toho 5-5,5 milionu korun investovalo Ministerstvo kultury jakožto zřizovatel, provozovatel zaplatili zhruba 18 milionů korun. Realizace projektu probíhala v letech 2012-2015 (modernizace energetického hospodářství). Po cca pěti letech projektu došlo k návratnosti cca 15 milionů korun v tom, co bylo na energiích ušetřeno. Garantovaná úspora projektu je přibližně 2,9 milionů korun, běžně se však pohybuje i nad 3 miliony korun v úsporách.

Rok zahájení: 2015
Počet objektů: 1
Investice: 20 000 000 Kč bez DPH
Garantovaná roční úspora v Kč: 2 900 000
Délka trvání projektu v letech: 9

Zařízení sociálních služeb

obrázek - zařízení sociálních služeb

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Výroba energie a akumulace

 • Kogenerace
 • Obnovitelné zdroje energie a akumulace
 • Lokální distribuční soustava/Komunitní energetika

  Měření a regulace

 • Regulace otopné soustavy
 • Energetický management
 • Chytré měření, senzory
 • Inovativní nástroje řízení budovy

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Ubytovna pro ženské oběti a obchodu s lidmi, „Veilige Veste“

Radikální renovace změnila předchozí policejní stanici v nizozemském městě Leeuwarden do útulku pro ženy. Podle standardů pro pasivní budovy v Nizozemsku jde o první využití původně kancelářské budovy v tomto měřítku. Cílem byla redukce spotřeb energií a vytvoření přívětivého klimatu pro uživatele budovy.

Původní budova z roku 1975 klasické panelové konstrukce prošla v roce 2012 kompletním retrofitem a změnila zcela účel svého užívání. Kompletní retrofit zahrnuje úpravu interiéru a sofistikovaný systém izolace pláště budovy. Rekonstrukce byla provedena v přísnějším než pasivním standardu (15 W/m2) z důvodu úspor energií, ale také zajištění příjemného vnitřního klimatu. Využívá rekuperace tepla ze vzduchotechniky, letního nočního provětrávání i solární ohřev vody. Projekt zohledňuje i adaptační kritéria – vnitřní poloatrium na střeše prvního patra má extenzivní zelenou pobytovou střechu, zadržuje tak vodu a zabraňuje letnímu přehřívání. Návratnost investice projektu je 10 let. Jde o první projekt svého druhu v Nizozemí. Realizace dokončena v roce 2012.

Využita byla opatření modernizace interiérových svítidel vysokoúčinnými LED svítidly. Zahrnuje také inovativní systém ovládání osvětlení v závislosti na denní době a vytíženosti prostor (s detekcí pohybu osob). Došlo ke kompletní výměně všech zastaralých jednotek za moderní a energeticky účinnější. Původní vybavení bylo 35 let staré daleko za limitem životnosti a na hraně funkčnosti. Došlo k instalaci BMS a decentralizaci vytápění. Budova je nově vybavena třemi malými kotli ústředního topení. Jeden zajišťuje hlavní část poptávky po vytápění po celý rok. Při špičkách v zimním období se používají další dva kotle. Větrání je s rekuperací tepla a letním nočním předvětráním. Stávající chladicí systém se používá pro chlazení pouze v kancelářích, kde je zvýšená produkce strojního a antropogenního tepla. Instalace solárního ohřevu užitkové vody bez FVE.

Zhotovitel dodal řešení převyšující standardy na pasivní domy (indikátor spotřeby tepla na m2 je stanoven normou na 25 W, stavba dosáhla účinnosti 15 W, izolace dosahuje trojnásobku požadovaného objemu izolace pláště budovy). Objekt provozuje organizace Fier Fryslân založená na pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, sexuálního zneužívání atd. Díky studii proveditelnosti bylo dokázáno, že se vyplatí ekonomicky realizovat záměr, a to jako výhodnější alternativa než případná novostavba.

Městské budovy a úřady

obrázek - městské budovy a úřady

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Měření a regulace

 • Regulace otopné soustavy
 • Energetický management
 • Chytré měření, senzory
 • Inovativní nástroje řízení budovy

Úřad městské části Praha 14

Projekt spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy za integrace inteligentních BMS na bázi IT řešení. ÚMČ Praha 14 získá energetický management po dobu 10 let zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie, vč. kontroly instalovaného zařízení. Jedná se o revitalizaci střední sekce panelového domu upravené dispozičně a funkčně z bytového objektu pro potřeby administrativního provozu městského úřadu.

Projekt byl komplexně řešen metodou Design & Build, kdy došlo ke kompletnímu zateplení budov (stěny, střechy, okna), Modernizaci systémů HVAC, rekonstrukce systému chlazení a aplikace nového účinného systému chlazení VRV/VRF s funkcí tepelného čerpadla. Dále došlo k integraci inteligentních BMS, realizace systému IRC v místnostech ovládajícího topný systém s vazbou na rekonstruovaný systém chlazení, výměna ventilů na otopných tělesech, rekonstrukci systémů vnitřního umělého osvětlení a náhrada stávajících světelných zdrojů za úsporné LED zdroje a instalaci mikro-kogenerační jednotky o předpokládaném výkonu 20 kWe pro energeticky efektivní pokrytí části vlastní spotřeby EE. V neposlední řadě byly realizovány úpravy systému VZT vedoucí ke snížení spotřeby energie, úsporná opatření v oblasti hospodaření s vodou. Celá komplexní řešení byla napojena na řídící dispečink firmy ENESA.

Celkové investiční náklady obou objektů: 116 800 tis.Kč bez DPH
integrace BMS: 38 443 tis.Kč
zateplení: 32 721 tis.Kč
modernizace HVAC: 22 713 tis.Kč

Financován byl projekt kombinací prostředků z EU fondů (OP PPR) a prostředků Magistrátu hl. města Prahy.

Sportoviště, bazény a budovy

obrázek - sportoviště, bazény a budovy

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Výroba energie a akumulace

 • Kogenerace
 • Obnovitelné zdroje energie a akumulace
 • Lokální distribuční soustava/Komunitní energetika

  Měření a regulace

 • Regulace otopné soustavy
 • Energetický management
 • Chytré měření, senzory
 • Inovativní nástroje řízení budovy

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Krytý plavecký bazén Litomyšl

Objekt byl navržen podle zásad landscape architecture a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby. Technologické a obslužné provozy budovy jsou situovány do podzemních pater, nad terén vyčnívá pouze část objemu samotné bazénové haly, která je navíc v uliční frontě z velké části překryta terénními násypy modelovanými do nestejných terénních vln. Tímto způsobem je dosaženo nejen minimalizace stavebního objemu navenek, ale i minimalizace tepelných ztrát, přičemž všechny podzemní pobytové prostory jsou dostatečně prosvětleny prostřednictvím světlíků a anglických dvorků.

Celoprosklenou fasádu haly tvoří vícekomorový zasklívací systém s izolačními trojskly s vysokým tepelným odporem fasádní konstrukce. Podlaha haly obložená černou žulou spolu s hmotou podzemní železobetonové konstrukce technologického patra a hmotami obou keramických bazénů dostatečně akumuluje teplo a vytváří tepelný akumulátor, který pak zpět předává teplo do interiéru haly i zázemí. Tento princip je navíc podpořen sofistikovaným systémem ofukování fasádních skel z mřížek zabudovaných v úrovni podlahy a podhledu podél celé prosklené fasády (rekuperace tepla ve vzduchotechnickém systému). V zimním období tímto systémem přiváděný teplý vzduch stoupá podél prosklení a napomáhá tepelnému odporu fasády včetně eliminace jejího „pocení“, v letním období pak přiváděný čerstvý vzduch ochlazuje vnitřní prostory haly.

Pro příležitostné potřeby je vybudován sekundární systém zásobování vodního hospodářství užitkovou vodou z nedalekých přírodních vrtů. Odpadní voda z bazénů je pro pročištění znovu používána jako užitková. Dešťová voda je zachytávána v retenční jímce a využívána k závlahám travnatých ploch areálu.

Navazující projekt dalších úspor byl realizován až v období, kdy bazén již sloužil veřejnosti. Úspor energie se dosahuje využíváním potenciálu odpadního tepla z bazénových a odpadních vod, které jsou akumulovány. Pomocí tepelného čerpadla je z nich teplo získáváno zpět.

V současné době je technologie většiny bazénů navržena tak, že se využitá voda již v rámci technologického procesu vypouští přímo do kanalizace. Teplota vypouštěné vody dosahuje v průměru kolem 28 °C. Princip opatření zavedeného v litomyšlské plovárně je v tom, že se voda nevypouští do kanalizace, ale do akumulační nádoby, kde se vychladí na teplotu 6 °C, a teprve poté je vypuštěna do kanalizace. Do akumulační nádoby jsou svedeny rovněž odpadní vody ze sprch, jež mají poměrně vysokou teplotu (asi 38 °C). Celkové množství těchto odpadních vod z bazénu se denně pohybuje v průměru kolem 25 m3, což zároveň představuje také velké množství energie, které by se vypouštělo do kanalizace bez užitku.

Chlazení je řešeno primární stranou tepelného čerpadla a sekundární strana produkuje topnou vodu o teplotě mezi 35 až 38 °C. Ta předehřívá vstupní vodu do bazénové technologie, která by se jinak ohřívala přes bazénové výměníky z plynové kotelny.

Topný výkon tepelného čerpadla závisí na teplotě vody v akumulačních nádržích a pohybuje se od 35 do 48 kW. Odpadá tedy teplo na dohřev této vstupní vody a zbývající část vyrobeného tepla slouží pro dohřev bazénů, resp. spíše jen pro udržování teploty vody. Takto je cyklus vody v bazénu uzavřen.

Infrastruktura

obrázek - infrastruktura

Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích

 • Instalace chytrého osvětlení na klíč
 • Dodávka řídícího systému s bezdrátovou komunikací
 • Termín realizace v roce 2020

PŘÍNOSY REALIZACE

Snížení nákladů na spotřebu elektrické energie o 61 %

Úspora obecních nákladů na provoz osvětlení

Obec může na dálku měnit a nastavovat intenzitu osvětlení, on-line zjišťovat spotřebu a zároveň okamžitě zjistí, když dojde k jakékoliv poruše nebo vniknutí do rozvodného zařízení

Možno regulovat zapínání a vypínání osvětlovací soustavy (vzhledem ke své poloze v hlubokém údolí nastavit o čtvrt hodiny dříve, než bývá zvykem v okolních vesnicích)

Příznivá teplota chromatičnosti 2700 K (Kelvinů) – svítidla s touto teplotou chromatičnosti potlačují některé složky barevného spektra, především modrou, a tím snižují vliv na okolní přírodu

„Jde o významné úspory, ale při hodnocení veřejných záležitostí je pro nás důležitější přínos pro obec, a ten je v případě nového osvětlení opravdu velký. Moderní LED svítidla přinesla na naše silnice zásadní změnu z hlediska bezpečnosti na cestách, to se nedá se starými výbojkovými lampami srovnat,“ zhodnotila starostka Jaroslava Jurčová a dodala, že obec získala na pořízení chytrého osvětlení dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT, takže si na investici nemusela půjčovat.

Zdroj: zde

Dopravní infrastruktura

obrázek - vodohospodářství

Elektromobilita

Registrace nových elektrických vozidel v ČR roste

Celkový počet registrovaných elektromobilů (resp. bateriových elektrických vozidel) dosáhl na konci roku 2020 počtu kolem 7 000. Meziročně tedy došlo k nárůstu nově registrovaných elektromobilů o zhruba dvojnásobek a očekává se nárůst i do budoucna, odhaduje se prodej až 6 500 vozů v letošním roce. V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo nově zaregistrováno 563 nových elektromobilů (resp. BVE vozidel), což je téměř celkový počet registrovaných BVE vozidel v roce 2019 (756).

Včetně plug-in hybridních vozidel je tedy na území ČR registrováno necelých 10 tis. vozidel s alternativním pohonem (vyjma LPG, LNG, LPG, jejichž počet u nás stále dominantní).

Přímo úměrný je i zájem o dobíjení elektromobilů. Jen u stojanů ČEZ odebrala auta s alternativou elektrického pohonu v 1. pololetí roku 2020 o 31 % více energie než za stejné období roku 2019, a to téměř 1,1 milionu kWh. Takové množství energie by stačilo k plnému dobití 30 263 e-aut střední třídy nebo k cestě jednoho e-auta 214x kolem světa. Navíc ČEZ dává garanci, že energie načerpaná v síti stanic je opravdu zelená. Veškerá elektřina odebraná ze stojanů ČEZ má totiž certifikaci původu z obnovitelných zdrojů energie vydanou operátorem trhu OTE.

S nárůstem počtu elektromobilů rostou i možnosti dobíjení

Jedním ze strašáků v případě pořízení nového elektromobilu jsou obavy z nedostatečných možností dobíjecích stanic. Ke konci roku 2020 bylo v česku registrováno 1 516 dobíjecích bodů. Tudíž při celkovém množství 7 109 elektromobilů je na jeden dobíjecí bod určeno 4,7 aut, při započtení i plug-in vozidel je počet dostupných dobíjecích stanic na téměř dvojnásobek vozidel. Tento poměr v podstatě odráží evropský trend, kdy například v Německu je poměr 8 vozidel na jeden dobíjecí bod a v Nizozemsku je pak tento poměr 3 vozidla na 1 nabíjecí bod.

Veřejné dobíjecí stanice provozuje v Česku celkem 54 provozovatelů, největší zastoupení má ČEZ, a.s. (703 bodů), Pražská energetika, a.s. (265 bodů) a E.ON Česká republika, s.r.o. (103 bodů). Například ČEZ, a.s. plánuje do 5 let navýšit veřejně dostupnou dobíjecí síť o dvojnásobek, tedy z aktuálních 240 stojanů až na 500 dobíjecích stanic. Rozvoji infrastruktury jde naproti i Národní plán obnovy ČR, který vyčlenil na podporu vybudování nových dobíjecích stanic kolem 4 mld. Kč (pro roky 2021 – 2026).

Energetika

obrázek - energetika

Pilotní projekt komunitní energetiky Litultovice

Městys vytvořil komunitu podílející se na výrobě a spotřebě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, primárně z FVE. Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, která není přímo spotřebována v místě instalace, bude k dispozici ostatním členům komunity (sestávající z vybraných obecních, podnikatelských a soukromých objektů) bez vlastního zdroje obnovitelné elektrické energie. Členové komunity ji čerpaj přednostně před elektrickou energií z distribuční soustavy.

Solární panely komunitních elektráren o celkovém výkonu 40 kW jsou umístěny na objektech školy, školky a hasičské zbrojnice. Obec vlastní také bateriový systém o celkové kapacitě 40 kWh doplněný o centrální řídicí systém s energetickým managementem pro maximální efektivitu řízení výroby. Kromě uvedených objektů, které budou elektřinu současně vyrábět i spotřebovávat, jsou čistými spotřebiteli vyrobené energie školní jídelna, bytový dům, Obecní úřad, pošta a asi 5 rodinných domů.

Všem členům energetické komunity byly do jimi užívaných objektů instalovány sekundární elektroměry, měřící spotřebu/dodávku elektrické energie v reálném čase. Na základě naměřených dat jsoudistribuovány přebytky elektrické energie z FVE komunitním odběratelům.

Každý člen energetické komunity také získává k dispozici jedinečný přístup k webové aplikaci Tengeo City. Ta mu umožní sledovat čerpání komunitní energie ve vlastním objektu, zobrazí souhrnná data za vybrané časové období, k dispozici bude mít předpověď dostupnosti komunitní energie a doporučení pro maximální využití energie z komunity. Člen komunity také získá přístupem k aplikaci souhrnná data o komunitě jako celku.

Cílem pilotního projektu je ověřit a na přesných datech dokázat, nakolik je výroba a spotřeba v rámci komunity efektivní, jestli vede ke snížení plateb za elektřinu ze sítě a ke snížení závislosti na distribuční síti – tedy ověřit, zda se komunitní sdílení energie v rámci obcí vyplatí. Podívejte se ve vlogu, jak projekt vypadá a jaké jsou jeho průběžné výsledky Širší souvislosti inovativních přístupů k nakládání s energiemi na Opavsku si poslechněte v našem podcastu.

Poslechněte si podcast

Mrkněte se na video