PŘÍKLADY

Škola

obrázek - škola

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Školy Písek

Cílem komplexu energeticky úsporných opatření, který byl v prosinci 2013 úspěšně dokončen v osmnácti školských objektech a stál téměř 18 mil. korun včetně DPH, je každoroční úspora téměř 2,5 mil. korun, což představuje 16 % původních nákladů za energie.

Realizovaná opatření umožní dosahovat maximálních úspor ve vytápění, osvětlení a spotřebě vody. Jedná se především o individuální regulaci vytápění v místnostech, která mimo jiné umožňuje vytápění jednotlivých učeben podle rozvrhu. Napojení systému individuální regulace na dispečink ENESA dále umožňuje sledovat a minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Ve spolupráci s Teplárnou Písek se dále podařilo optimalizovat celkovou dodávku tepla podle potřeby jednotlivých škol.

Písek je prvním městem v jižních Čechách, které EPC využilo ke snížení svých nákladů.

Rok zahájení: 2013
Počet objektů: 18
Investice: 18 000 000 Kč bez DPH
Garantovaná roční úspora v Kč: 2 500 000
Délka trvání projektu v letech: 10

Sociální zařízení

obrázek - sociální zařízení

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Modrý kámen, Mnichovo Hradiště Domov

Při důkladné rešerši projektů realizovaných na sociální infrastruktuře jsme si nemohli nevšimnout, že narozdíl od škol, zdravotnických zařízení a administrativních budov dochází k jejich komplexnímu retrofitu velmi sporadicky. Poměrně časté jsou dílčí energetické rekonstrukce obálky budov, zdrojů a otopných soustav financované dotací (EU) nebo ještě roztříštěnější investice financující výměnu kotle, spotřebičů v kuchyni, prádelně apod. dle aktuálních finančních možností zařízení (financované dotací MPSV, kraje nebo obce). Komplexnější úpravy často nemají jako svůj hlavní cíl snížení energetické náročnosti, ale spíše řešení havarijních stavů, zvýšení komfortu klientů a obyvatelnosti budovy.

Představený příklad tak není ukázkou vzorového, ale spíše vysoce pragmatického přístupu. Má demonstrovat zejména potřebu zohlednění energetické účinnosti ve všech fázích realizace veřejných investic. Jedná se o budovu postavenou poměrně nedávno – v 90. letech, její architektonicko-energetická koncepce ale byla zvolena natolik nevhodně, že v průběhu let vedla k razantnímu navýšení spotřeby (zejména využíváním přímotopů ve špatně vytápěných částech budovy). Relativně nenákladný zásah tak pomohl vylepšit tuto klíčovou položku spotřeb energií.

Již realizovaná rekonstrukce odstranila některé závažné důsledky nevhodného architektonického a technologické řešení budovy z druhé poloviny 90. let:

 • odstranění hlavního diskomfortu nedotápění atria
 • odstranění potřeby používání přenosných přímotopů
 • vyvážení otopné soustavy a optimalizace regulace pro větší tepelný komfort
 • úspory pitné vody na splachování

Zároveň jsou navržena další opatření, která by měla být zvážena v dalších úvahách o optimalizaci provozu tohoto zařízení sociálních služeb pro snížení energetické náročnosti jeho provozu, ale zejména pro zvýšení komfortu pro zvláště zranitelnou skupinu obyvatel – seniory.

Skutečná dosažená realizovaná úspora dosahovala v roce 2018 160 % procent plánované finanční úspory a byla tak tedy cca o 100 tis. Kč vyšší než plánovaná, obdobně v roce 2019 byla plánovaná úspora realizována na cca 160 % a v roce 2020 cca 140 %.

Rekonstrukce s celkovým nákladem 1 456 600 Kč byla provedena metodou energetických úspor se zárukou (EPC) v rámci komplexního projektu retrofitu budov v majetku města Mnichovo Hradiště.

Úřad

obrázek - úřad

  Základní opatření

 • Zateplení
 • Výměna výplní otvorů
 • Výměna nebo optimalizace výkonu zdroje tepla a doplňkové zdroje

Administrativní budova South Cambridgeshire, Anglie

V případě rekonstrukce městské administrativní budovy – radnice, budou aplikována opatření spíše orientovaná na moderní prvky renovace budov vč. výroby elektřiny a přímé sdílení do nabíjecích stojanů pro auta – instalace dvaceti 11kW Smart EV nabíječek integrovaných se solárním systémem přístřešků pro auta. Projekt je připravován a realizován formou EPC a je ve fázi realizace.

Zajímavostí tohoto projektu je také aplikace tepelného čerpadla země s uzavřeným okruhem, který zahrnuje vysokoteplotní tepelné čerpadlo 515 kW, umístěné na parkovišti kolem hubu pro automobily. Dále budou nahrazena stávající zářivková svítidla vysokoúčinnými LED svítidly. Zahrnut je zde také inovativní systém ovládání osvětlení IP osvětlením, který poskytuje úplné přizpůsobení a stmívatelnou kontrolu nad svítidly. Bude vyměněn systém řízení budovy TREND IQ2 nejmodernějším Priva BlueID systémem řízení energií v budově. Cílem je minimalizace energií a maximalizace OZE (vč. nové strategie řízení na základě poptávky). Ovládací prvky budou integrovány s navrhovaným GSHP a novým chladičem řízení. V neposlední řadě dojde k úpravě stávajícího chladícího systému vč. Zlepšení výkonnosti.

Doba návratnosti projektu je 16 let. Plná hodnota kapitálové investice je chráněna zárukou. Proces monitorování a odsouhlasení záruky je organizován každoročně. Dojde-li k výpadkům ve smluvním roce, musí být tyto odstraněny v následujících letech nebo vyplaceny jako sleva klientovi přímo po skončení smluvního roku. V druhém případě, pokud dodavatel má v následujících letech nadprůměrný výkon, pak musí klient celou slevu nebo její část splatit v závislosti na míře nadprůměrné výkonnosti. Průběžný zůstatek schodků a přebytků a platby související se zárukou jsou vedeny na „pomyslném účtu“ a po konečném odsouhlasení na konci smlouvy musí být případný zbývající schodek dodavatelem uhrazen klientovi. Zhotovitel vyvinul plán M&V v souladu s Mezinárodním protokolem o měření a ověřování výkonu (IPMVP). Řeší se měření úspor plynu v celém zařízení, aby se zachytily hlavně úspory plynu z tepelného čerpadla země. Základní a vykazovaná období se pomocí regresní analýzy normalizují na průměrné podmínky vnější teploty (den ve stupních). Řeší se přímé dílčí měření spotřeby elektřiny ze zemního tepelného čerpadla a tepelného výkonu systému pro výpočet pobídkového příjmu z obnovitelných zdrojů. Řeší se přímé dílčí měření výroby a exportu solárních panelů. Řeší se dodatečné izolační přístupy pro jiné ECM zaměřené na bodové testování vylepšení poptávky po energii extrapolované pomocí dohodnutých hodin provozu.

Rok zahájení: Projekt aktuálně ve fázi podpisu smlouvy
Počet objektů: 1
Investice: 1 900 000 EUR
Garantovaná roční úspora v kWh/rok: 1 126 292
Délka trvání projektu v letech: 16

Sportoviště

obrázek - sportoviště

  Osvětlení

 • Interiérové osvětlení
 • Exteriérové osvětlení

Krytý plavecký bazén Litomyšl

Objekt byl navržen podle zásad landscape architecture a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby. Technologické a obslužné provozy budovy jsou situovány do podzemních pater, nad terén vyčnívá pouze část objemu samotné bazénové haly, která je navíc v uliční frontě z velké části překryta terénními násypy modelovanými do nestejných terénních vln. Tímto způsobem je dosaženo nejen minimalizace stavebního objemu navenek, ale i minimalizace tepelných ztrát, přičemž všechny podzemní pobytové prostory jsou dostatečně prosvětleny prostřednictvím světlíků a anglických dvorků.

Celoprosklenou fasádu haly tvoří vícekomorový zasklívací systém s izolačními trojskly s vysokým tepelným odporem fasádní konstrukce. Podlaha haly obložená černou žulou spolu s hmotou podzemní železobetonové konstrukce technologického patra a hmotami obou keramických bazénů dostatečně akumuluje teplo a vytváří tepelný akumulátor, který pak zpět předává teplo do interiéru haly i zázemí. Tento princip je navíc podpořen sofistikovaným systémem ofukování fasádních skel z mřížek zabudovaných v úrovni podlahy a podhledu podél celé prosklené fasády (rekuperace tepla ve vzduchotechnickém systému). V zimním období tímto systémem přiváděný teplý vzduch stoupá podél prosklení a napomáhá tepelnému odporu fasády včetně eliminace jejího „pocení“, v letním období pak přiváděný čerstvý vzduch ochlazuje vnitřní prostory haly.

Pro příležitostné potřeby je vybudován sekundární systém zásobování vodního hospodářství užitkovou vodou z nedalekých přírodních vrtů. Odpadní voda z bazénů je pro pročištění znovu používána jako užitková. Dešťová voda je zachytávána v retenční jímce a využívána k závlahám travnatých ploch areálu.

Navazující projekt dalších úspor byl realizován až v období, kdy bazén již sloužil veřejnosti. Úspor energie se dosahuje využíváním potenciálu odpadního tepla z bazénových a odpadních vod, které jsou akumulovány. Pomocí tepelného čerpadla je z nich teplo získáváno zpět.

V současné době je technologie většiny bazénů navržena tak, že se využitá voda již v rámci technologického procesu vypouští přímo do kanalizace. Teplota vypouštěné vody dosahuje v průměru kolem 28 °C. Princip opatření zavedeného v litomyšlské plovárně je v tom, že se voda nevypouští do kanalizace, ale do akumulační nádoby, kde se vychladí na teplotu 6 °C, a teprve poté je vypuštěna do kanalizace. Do akumulační nádoby jsou svedeny rovněž odpadní vody ze sprch, jež mají poměrně vysokou teplotu (asi 38 °C). Celkové množství těchto odpadních vod z bazénu se denně pohybuje v průměru kolem 25 m3, což zároveň představuje také velké množství energie, které by se vypouštělo do kanalizace bez užitku.

Chlazení je řešeno primární stranou tepelného čerpadla a sekundární strana produkuje topnou vodu o teplotě mezi 35 až 38 °C. Ta předehřívá vstupní vodu do bazénové technologie, která by se jinak ohřívala přes bazénové výměníky z plynové kotelny.

Topný výkon tepelného čerpadla závisí na teplotě vody v akumulačních nádržích a pohybuje se od 35 do 48 kW. Odpadá tedy teplo na dohřev této vstupní vody a zbývající část vyrobeného tepla slouží pro dohřev bazénů, resp. spíše jen pro udržování teploty vody. Takto je cyklus vody v bazénu uzavřen.

Infrastruktura

obrázek - infrastruktura

Chytré veřejné osvětlení v Rajnochovicích

 • Instalace chytrého osvětlení na klíč
 • Dodávka řídícího systému s bezdrátovou komunikací
 • Termín realizace v roce 2020

PŘÍNOSY REALIZACE

Snížení nákladů na spotřebu elektrické energie o 61 %

Úspora obecních nákladů na provoz osvětlení

Obec může na dálku měnit a nastavovat intenzitu osvětlení, on-line zjišťovat spotřebu a zároveň okamžitě zjistí, když dojde k jakékoliv poruše nebo vniknutí do rozvodného zařízení

Možno regulovat zapínání a vypínání osvětlovací soustavy (vzhledem ke své poloze v hlubokém údolí nastavit o čtvrt hodiny dříve, než bývá zvykem v okolních vesnicích)

Příznivá teplota chromatičnosti 2700 K (Kelvinů) – svítidla s touto teplotou chromatičnosti potlačují některé složky barevného spektra, především modrou, a tím snižují vliv na okolní přírodu

„Jde o významné úspory, ale při hodnocení veřejných záležitostí je pro nás důležitější přínos pro obec, a ten je v případě nového osvětlení opravdu velký. Moderní LED svítidla přinesla na naše silnice zásadní změnu z hlediska bezpečnosti na cestách, to se nedá se starými výbojkovými lampami srovnat,“ zhodnotila starostka Jaroslava Jurčová a dodala, že obec získala na pořízení chytrého osvětlení dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT, takže si na investici nemusela půjčovat.

Zdroj: zde