Kolik můžeme ušetřit

Při určení úspory a návratnosti je nutné vycházet z konkrétních dat jednotlivých odběratelů a je třeba posoudit každý případ velmi individuálně. Návratnost závisí současně na ceně nakupované elektřiny ze sítě (Kč/kWh), případně na ceně plynu. Dále se může měnit v závislosti na daném technologickém řešení – starší/novější typ technologie, výkonovém využití, běžné ceně na trhu (např. u svítidel), tepelné akumulaci, vnějších podmínkách apod.

Níže jsou uvedené dostupné obecné informace o potenciálu úspor generovaných různými typy úsporných opatření. Vzhledem k tomu, že není definován účel budovy, její počáteční stav, spektrum opatření, která již byla provedena, ani spektrum opatření, která jsou technicky a ekonomicky možné realizovat, uvádíme rozpětí, jenž vychází z výpočtů odborných organizací a výsledků realizovaných projektů na všech typech budov. V úvahu není brána ani vzájemná interakce různých typů opatření, protože jejich kompatibilita v rámci konkrétní uvažované budovy není známa.

Uvažovaná úspora není vztahována ke konkrétní hodnotě ve vztahu k celkové spotřebě jedné budovy, je dle poznámek v komentářích vztahována k celkové spotřebě v rámci jedné komponenty spotřeby; speciálně jsou uvedeny i úspory na nákladech, které přímo nesouvisejí s energií, ale je dobré je brát v úvahu v kontextu celkových nákladů provozu budovy (typicky spotřeba vody, platba za stočné).

Úsporná opatření na budovách Podíl komponenty na celkové spotřebě energií Typ opatření Možné části opatření Potenciál od
(% z hodnoty podílu spotřeby)
Potenciál do Pozn. k potenciálu úspor Úspory na nákladech neenergetické povahy
v průměru 86,8% spotřeby energií Zateplení obálky těžké konstrukce (energeticky vyhovující, energeticky úsporná, energeticky mimořádně úsporná) 8% 30% nákladů na vytápění
lehké konstrukce
střecha
základy/podlahy
doplňkově - vegetační střecha, zelená fasáda, instalace hnízdních budek do zateplení fasád 3% 9% nákladů na vytápění ve srovnání s nezateplenou střechou 5-90% nákladů za odvod dešťové vody
Výměna výplní otvorů okna (hodnoty Uw, Ug a Uf) 8% 25% nákladů na vytápění
další otvory (dveře, světlíky,...)
Systém topení/chlazení a výměny vzduchu výměna a optimalizace výkonu zdroje tepla (stejný zdroj-vyšší účinnost, výměna zdroje, tepelné čerpadlo+OZE, využití odpadního tepla z technologických činností) 2% 70% nákladů na vytápění
systém vytápění vč. řízení (systém, HW pro regulaci, SMART nástroje řízení (IRC, MaR, BMS, AI,..) 5% 30% nákladů na vytápění
systém chlazení vč. řízení (zařízení vyšší účinnosti,systém, napojení na efektivní zdroje,...) 10% 30% nákladů na chlazení
zateplení a optimalizace vedení soustavy 30% 50% energie dodávané do systému
systém řízené výměny vzduchu s rekuperací 5% 30% energie na vytápění
doplňkově - vnější stínění vč. automatického řízení, MZI v okolí budovy 5% 25% energie na chlazení
v průměru 4% spotřeby energií Osvělení interiérové včetně systému řízení (LED, čidla pohybu, DALI, DNA,... 1,25% 24,00% z celkových nákladů na energie, dle typu provozu(typicky škola), nejvyšší při již předtím provedeném zateplení
exteriérové včetně systému řízení 0,35% 25% z celkových nákladů na energie
pozitivní bilance Instalace OZE typ (FVE, MVE,…)/instalovaný výkon 10% 25% dle instalovaného výkonu
Dobíjecí stanice pro elektromobilitu
nemá přímý vliv na spotřeby energií Optimalizace odběrných míst jističe


sazby
Hlídání technického maxima na NN HW a režimová opatření
v průměru 9% spotřeby energií Příprava teplé vody a hospodaření s vodou sluneční ohřev s akumulací 8% 60% nákladů na přípravu TUV/dle instalovaného výkonu a využití možnosti předehřevu
výměna ohřívače TUV 10% 35% na přípravu TUV, s výjimkou solárního ohřevu
rekuperace odpadního tepla (z rozvodů a odtoku do kanalizace) 12% 40%
perlátory 10-50% spotřeby vody na hygienu
WC stop z vody potřebné na splachování 14-70% spotřeby vody na splachování
využívání šedých a srážkových vod (akumulace, retence) až 30% spotřeby pitné vody v administrativním provozu, až 50% v rodinném domě
opatření ke zpomaleníodtoku (propustné povrchy, vegetační střechy,…) 5-90% nákladů za odvod dešťové vody
oddílná kanalizace
v průměru 0,2% Provoz el. spotřebičů v budovách pořízení úsporných spotřebičů 55% z energie nutné na provoz spotřebičů