ČASOVÁ OSA

Rozhodnutí začít efektivně pracovat s energetickým hospodářstvím

konkrétní budova

hodiny1 měsíc

soubor budov, celé území
(strategie postupu/volba vhodného nástroje – např. zpracování strategického materiálu)

hodiny1-3 měsíce

Na počátku všech energetických úspor stojí rozhodnutí – vaše rozhodnutí něco dělat se spotřebou energie konkrétní budovy nebo dokonce souboru budov (výrobního areálu, nemocnice, bytových domů, celé městské čtvrti nebo obce jako takové). Podle velikosti řešeného energetického hospodářství může výběr dalších kroků trvat několik dní (u jedné budovy), až po několik měsíců, v jejichž průběhu si s odborníky ujasníte vhodné nástroje, které lze pro snížení energetické náročnosti složitějších celků využít.

Analýza situace

konkrétní budova
(pasport, analýza dat facility managementu, energetický audit)

hodiny1-2 měsíce

soubor budov, celé území
(pasportizace, zpracování místní energetické koncepce, SECAP, Strategie retrofitu budov)

hodiny2-12 měsíců

Konkrétní řešení, aby bylo efektivní a vyplatilo se, musí vycházet z analýzy stávající situace. U konkrétní budovy je nejsnazší cestou zpracování energetického auditu, který komplexně zmapuje stav budovy, jejích technologií a navrhne vhodná úsporná opatření včetně kalkulace jejich návratnosti. Pomoci ale mohou i méně podrobné analytické podklady jako je pasport budovy nebo nebo prostá analýza provozních dat (faktury dodavatelů energií, srovnání s dalšími budovami, atd.). V případě řešení širšího území se nabízí zpracovaní analyticko strategických materiálů – místní energetické koncepce, Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), strategie retrofitu budov. Výhodou je, že tyto dokumenty vycházejí z ověřených metodik a povedou vás od analýz až ke konkrétním krokům.

Výběr vhodných projektů
(na základě strategií, analýz či energetického auditu)

konkrétní budova

hodiny1 měsíc

soubor budov

hodiny1-2 měsíce

Pokud máte zpracovanou analýzu nebo audit konkrétní budovy, je na vás a odbornících vybrat, která z možných a navrhovaných opatření opravdu chcete realizovat. Zateplení, výměnu kotle, osvětlení, energetický management, fotovoltaika? Rozhodující bude návratnost, dostupnost dotací, ale také celková koncepce (lepší řízení a správa budovy) a kvalita vnitřního prostředí (řízené větrání, stínění, atd.). V případě větších celků bývá součástí návrhu postupu i akční plán projektů, které řeší např. budovy v nejhorším stavu nebo budovy s největším potenciálem úspor. Z tohoto „seznamu“ je tedy potřebné vybrat projekty, které se budou postupně připravovat například pro získání dotace nebo pro jiné financování.

Zpracování projektu/zadávací dokumentace pro projekt EPC

dotace – dle aktuálních výzev
(výzvy se zpravidla opakují cca po roce)

hodiny2-12 měsíců

EPC nebo bankovní financování

hodiny3-4 měsíce

Ani dotační instituce, ani jiní investoři nevloží své peníze do „zajíce v pytli“. Je tedy potřebné připravit dokumenty, které celý projekt energetických úspor popisují. Analytickou část už máme, návrh vhodných opatření také. Podle požadavků jednotlivých investorů/dotačních titulů je třeba doplnit projektovou dokumentaci (stavby nebo technologie), kalkulace a výpočty návratnosti. Podobný obsah má i dokumentace pro specifický způsob financování z budoucích úspor (EPC – energetické úspory se zárukou), je ale nezbytné, aby ji zpracovala poradenská společnost, která má pro tyto projekty oprávnění a budoucí dodavatel EPC projektu se může na jí dodané údaje plně spolehnout.

Obdržení dotace a podpis smlouvy / Zahájení výběru dodavatele (EPC)

dotace

hodiny1-6 měsíců

EPC nebo bankovní financování

hodiny1 měsíc

Máme zpracovanou dokumentaci a můžeme požádat o dotaci. Hodnocení naší žádosti bude nějakou dobu trvat – je těžké odhadnout jak dlouho, ale snad do půl roku bychom mohli znát výsledek a obdržení dotace stvrdit podpisem příslušných smluvních dokumentů. V případě čistého EPC odpadá žádost o dotaci, stačí se tedy na základě zpracované dokumentace připravit na vypsání výběrového řízení na dodavatele celého projektu. Je ale také možné EPC a dotaci kombinovat – tuto možnost určitě dobře zváží poradenská společnost, na kterou se při zpracování dokumentace obrátíte.

Výběrové řízení na dodavatele

dotace

hodiny4-5 měsíců

EPC nebo bankovní financování

hodiny4-5 měsíců

Pokud jste veřejný subjekt nebo dotace tvoří více než 50% nákladů projektu, nevyhnete se výběrovému řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Je to proces, který je svázán mnoha pravidly, a tak pokud nemáte vlastní odborníky, doporučujeme se obrátit na někoho, kdo má s veřejnými zakázkami zkušenosti. Ale i v případě, že se vás sešněrovaná pravidla veřejných zakázek netýkají, si budete muset vybrat spolehlivého partnera, který projekt energetických úspor dodá. Při výběru nikdy nezapomeňte na následnou péči – kvalitní záruku, zaškolení obsluhy, monitoring a vyhodnocování dosažených úspor, atd.

Uzavření smlouvy s dodavatelem

dotace

hodiny1-2 měsíce

EPC nebo bankovní financování

hodiny1-2 měsíce

Pokud jste našli partnera pro realizaci vašeho projektu, věnujte velkou pozornost smluvnímu zajištění vaší dohody, pořádek dělá přátele!

Realizace opatření (dle velikosti projektu)

hodiny1-3 roky

Samotná realizace projektu se řídí pravidly danými zákony, normami nebo obvyklými postupy v daném oboru – technologickém nebo stavebním. Určitě se hodí mít dobře podchycenou kontrolu kvality, ať již v podobě technického dozoru nebo dohledu nezávislého odborníka. Pro případ budoucích sporů je dobré všechny klíčové body realizace protokolárně zaznamenávat.

Následné kroky a energetický management

hodiny10 let

Realizací opatření celý projekt energetických úspor nekončí. Je potřebné vhodně nastavit režim revizí a údržby zařízení, proškolit zodpovědné pracovníky a ideálně též výsledky projektu monitorovat a vyhodnocovat. Energetický management je systém, který vás vyhodnocováním systematicky provede a umožní hledat a nacházet další provozní úspory – proto doporučujeme završit realizaci opatření právě jím.